Kokoelmasääntö

Kokoelman ylläpidossa noudatetaan alla olevia sääntöjä ja käytäntöjä. Yksityiskohtaisempi selonteko löytyy Kokoelmapoliittisesta ohjelmasta. Ensimmäisen kerran ohjelma julkaistiin vuonna 2005, ja se on päivitetty versioksi 2.0. Ohjelmaa ajantasaistetaan viiden vuoden välein, mutta pienempiä ja alanumeroin indikoituja tarkennuksia tehdään tarpeen mukaan.

Kokoelmapoliittinen ohjelma 2012

Lisätiedot: kokoelmapäällikkö Tapio Suominen, tapio.suominen(at)tampere.fi

Yleistä

Tampereen taidemuseo – Pirkanmaan aluetaidemuseo kuuluu Tampereen kaupungin museopalveluihin, joka toimii osana kaupungin hyvinvointipalveluiden tuotantoa. Taidemuseon oman kokoelman lisäksi museo hallinnoi myös Muumilaakson ja kaupungin taidekokoelmaa sekä Tampereen nykytaiteen museon kokoelmaa.

Tampereen taidemuseon taidekokoelmien kartuttamisessa, dokumentoinnissa, esilläpidossa, säilytyksessä, hoidossa ja konservoinnissa, lainaus- ja talletustoiminnassa sekä valvonnassa noudatetaan tätä kokoelmasääntöä. Kokoelmien hoitoa ja kartutusta koskevat tarkemmat ohjeet ja käytännöt on kirjattu Tampereen taidemuseon kokoelmapoliittiseen ohjelmaan, jonka versio 2.0 on julkaistu oheisena pdf-liitteenä.

Kartuttaminen

Tampereen kaupungin taidekokoelman hankintojen valmistelu kuuluu kuvataiteen asiantuntijaryhmälle, jonka esitysten pohjalta hankintapäätökset tekee Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden johtokunta. Tampereen taidemuseon hankinnoista, yksittäisten teoslahjoitusten vastaanottamisesta ja kokoelmien poistoista päättää museonjohtaja asiantuntijaryhmän esitysten pohjalta. Kokoelmiin hankitaan erityisesti paikallista taidetta.

Dokumentointi

Kaikista teoksista kirjataan vähintään perustiedot. Kokoelmahallinnallisia ja tutkimuksellisia tietoja täydennetään mahdollisuuksien mukaan. Kokoelmaan tuleva uusi teos saa juoksevan inventaarionumeron. Jokainen kokoelmaan hankittu teos digikuvataan, kuvat luetteloidaan ja siirretään tietokannan kuvapankkiin. Tietokannan säilymisestä vastaa Valtion taidemuseon tietohallintosektori.

Lainaus- ja talletustoiminta

Tampereen taidemuseo lainaa teoksiaan harkintansa mukaan eri näyttelynjärjestäjille, mutta yleensä sellaisille, joilla on museoammatillista henkilöstöä tai vastaava asiantuntemus. Lainoista tehdään sopimus, joka määrittelee lainan ehdot. Lainapäätöksen tekee museonjohtaja.

Lainattavat teokset on vakuutettava naulasta naulaan -periaatteen mukaisesti. Merkittäviin näyttelyihin hyväksytään myös valtiontakuu siten kuin näyttelyiden valtiontakuusta annetussa laissa säädetään.

Lukuun ottamatta Tampereen raatihuoneelle sijoitettuja teoksia taidemuseon kokoelmia voidaan museojohtajan päätöksin luovuttaa esilläpidettäviksi talletuksina määräajaksi tai toistaiseksi museon ulkopuolelle, ensisijaisesti julkisiiin tiloihin.

Esilläpito, säilytys, hoito ja konservointi

Tampereen taidemuseo toimii museolain ja sen museotoiminnassa keskeisen periaatteen mukaisesti, että kokoelmat ovat pysyviä ja että museon tehtävä on säilyttää ne jälkipolville. Taidekokoelmien säilytyksestä, hoidosta ja turvallisuudesta vastaa kokoelmayksikkö, johon kuuluvat taidekonservaattorit sekä tarvittavilta osin Tampereen taidemuseon ja nykytaiteen museon kokoelmapalveluista vastaava henkilöstö. Toiminnan tärkein tavoite on turvata kokoelmien säilyminen. Vaikka säilytystakuu koskee vain museostandardien mukaisissa oloissa säilytettäviä teoksia, kaikkien teosten turvallisuus pyritään takaamaan.

Osa taidekokoelmista on nähtävissä hyväksyttävät olosuhteet täyttävissä vartioiduissa tiloissa julkisesti ilmoitettuina aikoina. Tampereen taidemuseon Muumilaakson kokoelmille on toistaiseksi oma pysyvä näyttelytila. Lainaustoiminnan lisäksi taidekokoelmien savutettavuutta edistetään näyttelyin, sijoittamalla teoksia julkisiin tiloihin, mahdollistamalla teosten kohtaaminen varastoissa tai tuomalla kokoelmia tietoverkkojen tai julkaisujen kautta kaikkien ulottuville.

Taidekonservaattorit vastaavat vaurioiden ennaltaehkäisystä, teosten suojaamisesta, konservoinnista, konservointitutkimuksesta, teoslainojen ja hankintojen tarkastuksista ja huollosta sekä varasto- ja näyttelytilojen olosuhteista.

Valvonta

Taidemuseon kokoelmapäällikkö vastaa kokoelmien inventaarioon viemisen, säilytyksen, hoidon sekä lainaus- ja tallennustoiminnan vuosittaisesta katsastuksesta sekä kokoelmien määräaikaisinventoinneista. Taidemuseon johtaja valvoo katsastustoimintaa ja käynnistää kymmenvuotisinventaariot.

Puuttuviksi todetuista teoksista ilmoitetaan taidemuseon johtajalle, joka tekee päätöksen katoamisen merkitsemisestä. Tieto rikosepäilystä ilmoitetaan taidemuseon johtajalle ja kokoelmapäällikölle. Anastetuksi todetusta tai epäillystä ilmoitetaan poliisille.